Кафедра машинознавства

Завідувач кафедрою:
Кіницький Ярослав Тимофійович
доктор технічних наук, професор

Історична довідка

Викладання основних дисциплін кафедри «Теорія механізмів і машин» і «Деталі машин», які були закріплені за кафедрою деталі машин базового інституту, розпочате в Хмельницькому загальнотехнічному факультеті з вересня 1963 р. (викл. Кіницький Я.Т.), але вже у вересні 1964 р. на факультеті були організовані самостійні кафедри: загальнонаукових і загальноінженерних дисциплін, в склад останньої входили згадані дисципліни. У грудні 1967 р. були створені кафедри «Опору матеріалів і деталей машин» та «Теоретичної механіки і теорії механізмів і машин», які в 1969 р. рішенням Мінвузу УРСР реорганізовані та створена кафедра машинознавства (до 1989 р. вона мала назву «Деталей машин і теорії механізмів і машин», потім – до 1998 р. «Основи конструювання машин»). Першим завідуючим кафедрою було обрано к.т.н., доц. Ганжурова С.М., який був і першим ректором інституту.

На кафедрі в той час працювало 7 викладачів і 1 лаборант, з них три кандидати технічних наук (доц. Ганжуров С.М., ст. викладачі Іванов С.Г. і Каплун В.Г.), два старших викладача (Добжанський Ю.Ф., Кіницький Я.Т.) і три асистента (Костогриз С.Г., Андрійчук А.Ф., Гладкий Я.М.). Кафедра знаходилась у другому навчальному корпусі та займала дві кімнати загальною площею 120 м2. В одній із кімнат була розташована лабораторія ТММ і кабінет кафедри, в іншій – кабінет деталей машин, які були обладнані ще в 1965-66 рр. ст. викладачами Кіницьким Я.Т. і Журавльовим І.М. У 1970 р. кафедрі були виділені нові приміщення в 3-му навчальному корпусі, площа яких складала 172 м2. Зараз кафедра займає приміщення загальною площею 447,6 м2, у т.ч. лабораторія ТММ (3-217) – 63,2 м2, кабінет деталей машин (3-226) – 80,1 м2, кабінет підіймально-транспортних машин (3-219) – 65 м2, кабінет автоматизованого проектування (3-324) – 65 м2, лабораторія обладнання переробних і харчових виробництв (3-103) – 64,5 м2, кабінет кафедри (3-222) – 47,6 м2, професорська (3-303А) – 15,2 м2, кабінет завідувача. кафедрою і ЕОМ (3-224) – 31,8 м2, препараторська (3-220) – 15,2 м2.

У 2000 р. при кафедрі була відкрита підготовка інженерів-механіків зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» та створена відповідна секція, завідувачем якої призначений д.т.н., проф. Стечишин М.С.

За час існування кафедри її викладачами та лаборантами проведена значна робота зі створення матеріальної бази, удосконалення навчальної, науково-методичної, науково-дослідної та виховної роботи. При переході кафедри в новий навчальний корпус були переобладнані лабораторія ТММ і кабінет деталей машин. Особливо ефективно проводилась ця робота з 1.09.1971 р., коли кафедру очолив доц. Каплун В.Г. При цьому слід відмітити велику роботу по обладнанню кафедри викладачів: доцентів Костогриза С.Г., Пастуха І.М., ст. викладачів Добжанського Ю.Ф., Кіницького Я.Т., асист. Нестеровського В.В. Це їх руками протягом 1973 р. були заново переобладнані лабораторії кафедри і створений оригінальний кабінет деталей машин, що не має аналогів в інших вузах України і всього СНД, сучасна лабораторія ТММ; а в 1974 р. розпочате обладнання кабінету підіймально-транспортних машин, яке закінчене в 1996 р. Це дозволило вже в 1973 р. на базі кафедри провести І семінар-нараду завідувачів кафедрами деталей машин і ведучих викладачів вузів України, а в 2002 р. – міжнародну науково-технічну та методичну конференцію «Механіка машин і механізмів», присвячену 40-річчю університету.

Викладачі кафедри приділяють значну увагу розробці навчально-методичної літератури, ними розроблено: 5 підручників, 5 навчальних посібників, 80 інших методичних розробок загальним обсягом 364 др. арк., призначених для організації самостійної роботи студентів, проведення практичних і лабораторних занять, курсового та дипломного проектування з дисциплін кафедри, для використання технічних засобів навчання. У 1997 р. проф. Кіницьким Я.Т. закінчено розробку, а старшим лаборантом Школяром Ю.І. виготовлення комплекту кольорових (тіньових) моделей плоских механізмів (110 моделей), який дозволяє значно покращити наочність курсу ТММ. У 2005–2007 рр. аналогічні комп’ютерні моделі механізмів розроблені проф. Семенюком М.Ф. Протягом 1990-97 рр. було опубліковано повний текст лекцій з курсу ТММ (9 частин, 791 с.). Викладачі кафедри регулярно розробляють та оновлюють робочі програми дисциплін, методичні вказівки до практичних і лабораторних занять та курсового і дипломного проектування, які зараз відповідають кредитно-трансферній системі навчання. Ними розроблено десятки навчальних програм для ЕОМ. У 1998 р. створено кабінет автоматизованого проектування (ауд. 3-324).

У 1989 р. група викладачів (Каплун В.Г., Кіницький Я.Т., Пастух І.М.) за велику науково-методичну і виховну роботу нагороджена дипломом і премією Мінвузу України. Викладачі Каплун В.Г. і Кіницький Я.Т. у різні роки були нагороджені нагрудним знаком Мінвузу СРСР «За отличные успехи в работе», а проф. Кіницькому Я.Т., Семенюку М.Ф., Пастуху І.М. і доц. Сіліній Л.А., Білецькому О.О. присуджені звання «Відмінник освіти України». У 1980 р. проф. Костогриз С.Г. нагороджений орденом «Знак Пошани», а в 2000 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України». Поряд з навчально-методичною роботою колектив кафедри приділяє значну увагу науково-дослідній роботі. За 40 років виконано майже 50 госпдоговірних і 20 дербюджетних НДР на суму більше ніж 5 млн. крб. (грн.). Опубліковано 7 монографій, більше 430 наукових статей, 300 інших наукових робіт, одержано більше 100 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, зроблено біля 500 наукових доповідей на різних науково-технічних конференціях. За ці роки 18 викладачів, які працювали на кафедрі, захистили кандидатські дисертації, а 8 викладачів – докторські (Каплун В.Г., Семенюк М.Ф., Кіницький Я.Т., Костогриз С.Г., Стечишин М.С., Олександренко В.П., Пастух І.М., Шалапко Ю.І.), причому доц. Семенюк М.Ф. захищав докторську дисертацію в ФРН і в СРСР. Крім цього, під керівництвом викладачів кафедри захистили кандидатські дисертації 10 викладачів інших кафедр університету. У 1991 р. доц. Кіницькому Я.Т. вперше в університеті було присвоєне вчене звання професора без вченого ступеня доктора технічних наук.

У 1987 р. на базі кафедральної науково-дослідної лабораторії створена спільна АН і Мінвузу України лабораторія прогресивних методів зміцнення (наук. керівник д.т.н., проф. Каплун В.Г.), яка в 1992 р. перетворена в Подільський науковий фізико-технологічний центр (наук. керівник д.т.н., проф. Каплун В.Г.). Лабораторії центру оснащені сучасним обладнанням, як правило, власного виготовлення за розробками Пастуха І.М., Лук’янюка М.В. та ін., яке необхідне для виконання наукових досліджень з безводневого іонного азотування, електроіскрового легування, комплексного зміцнення поверхонь металів. Потужності лабораторії дозволяють виконувати вказані технологічні процеси для потреб промислових підприємств і населення. Крім цього, в інших лабораторіях працює ряд експериментальних установок та стендів, які розроблені викладачами (Костогризом С.Г., Каплуном В.Г., Семенюком М.Ф., Лук’янюком М.В. та ін.). Це обладнання дозволяє вести наукові дослідження з надійності та довговічності деталей машин й інструменту, з теорії тертя і зношування в машинах, у тому числі з фретінг-зношування і корозійно-механічного зношування металів в агресивних середовищах.

Викладачі кафедри беруть активну участь у житті університету: проф. Костогриз С.Г. був деканом механічного факультету, проректором університету з навчальної роботи, а зараз він перший проректор, проф. Каплун В.Г. довгий час був проректором університету з наукової роботи, зараз директор НДІ трибології та матеріалознавства; доц. Олександренко В.П. – начальник науково-дослідного сектору університету, деякий час цю посаду займав проф. Стечишин М.С.; проф. Семенюк М.Ф. – керівник наукового семінару спеціалізованої вченої ради, проф. Кіницький Я.Т. 8 років очолював профсоюзну організацію професорсько-викладацького складу і співробітників університету, 5 років був заступником голови профкому, 3 роки вченим секретарем спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій; доц. Лук’янюк М.В. – незмінний керівник студентського театру естрадних мініатюр (СТЕМу); доц. Шалапко Ю.І. – керівник школи механіки та інформатики; доц. Бачинська Н.К. – була секретарем ради механічного факультету, зараз заступник декана заочного факультету № 1; доц. Харжевський В.О. – відповідальний за впровадження в університеті системи комп’ютерного моделювання SolidWorks.

Склад кафедри

Співробітники

Білецький Олександр Олександрович – доцент, к.т.н.;
Головко Олена Володимирівна – інженер;
Жеребецький Віталій Володимирович – інженер;
Каплун Віталій Григорович – професор, д.т.н.;
Кіницький Ярослав Тимофійович – професор, д.т.н., завідувач кафедрою;
Костогриз Сергій Григорович – професор, д.т.н.;
Курской Володимир Сергійович – старший викладач, к.т.н.;
Лук’янюк Микола Васильович – доцент, к.т.н.;
Люховець Володимир Васильович, завідувач лабораторіями;
Мартинюк Андрій Віталійович – старший викладач, к.т.н.;
Марченко Максим Васильович – доцент, к.т.н.;
Медведчук Неля Казимирівна – доцент, к.т.н.;
Олександренко Віктор Петрович – професор, д.т.н., декан ФІМ;
Пастух Ігор Маркович – професор, д.т.н.;
Педан Валентина Миколаївна – старший викладач;
Стечишин Мирослав Степанович – професор, д.т.н.;
Терещенко Василь Петрович – старший викладач;
Харжевський В’ячеслав Олександрович – доцент, к.т.н.

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, корпус 3 ауд. 3-222, 3-224

Адреса ел.пошти: mz@khnu.km.ua