Міжнародні зв`язки

Міжнародна співпраця

Міжнародне співробітництво Хмельницького національного університету спрямовано на інтеграцію університету до європейського та світового освітнього простору і є невід’ємною частиною його діяльності.

Співпраця університету з навчальними закладами та установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, розвитку освітнього та наукового потенціалу університету, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами щодо навчання студентів, підготовки наукових кадрів.

Партнерами університету є вищі навчальні заклади, наукові установи, організації та фонди з Німеччини, Польщі, Словаччини, Литви, Австрії, Росії, Білорусі, Нідерландів, США, Бельгії, Франції та інших країн.

Контакти з установами інших країн дають можливість підвищувати кваліфікацію співробітників, вдосконалювати програми та дисципліни, організовувати літні школи, обмін викладачами та студентами, стажування професорсько-викладацького складу.

Одним із стратегічних напрямків розвитку міжнародного співробітництва Хмельницького національного університету є Програми “Подвійного диплому”, зокрема з навчальними закладами Польщі: Люблінським технічним університетом, Свєнтокшиською Політехнікою в Кєльцах.

Важливим напрямом міжнародного співробітництва Хмельницького національного університету є реалізація міжнародних проектів, серед яких наймасштабнішими є проекти ТЕМПУС: “Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та рамками кваліфікацій”, “Модернізація підготовки магістрів та аспірантів у галузі безпеки і стійкості для соціально-гуманітарної та індустріальної сфер”, “Підрозділи з трансферу знань – від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів”, а також проекти Еразмус+: “Система забезпечення якості в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та керівництв“, “Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови”

При університеті функціонує Українсько-Польський Центр, покликаний сприяти розвитку та зміцненню двосторонніх відносин в освітній та науковій сферах, поглибленню співпраці між установами та закладами освіти України та Республіки Польща. За сприяння Українсько-Японського Центру в університеті діють курси із вивчення японської мови.

В рамках реалізації міжнародних проектів створено та обладнано Компетентнісний центр освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм, Лабораторію 3D друку.

На базі університету успішно діють такі міжнародні наукові організації: Національний комітет України з машинознавства Світової Організації ІФТОМ, Філія Міжнародної Академії Інформаціології, Асоціація “Тісол-Україна”.

Плідною та перспективною є співпраця з американською корпорацією SolidWorks, що є одним зі світових лідерів в розробці програмного забезпечення для автоматизованого проектування у машинобудуванні. Хмельницький національний університет проводить міжнародні сертифікаційні екзамени з системи комп’ютерного моделювання та інженерного аналізу SolidWorks.

Університет співпрацює з Європейською Асоціацією Експертів SEPAWA (Німеччина) та Швейцарським національним науковим фондом у сфері промислової хімії. Результатом співпраці є проведення спільних науково-дослідних робіт, конференцій.

Хмельницький національний університет співпрацює з міжнародними організаціями та бере участь у міжнародних заходах, що забезпечує європейські та світові стандарти якості роботи, суттєво розширює горизонти діяльності.

International cooperation

International cooperation of Khmelnytskyi National University as an integral part of its activity is aimed at integration with European and world academic area.

The collaboration of the university with the educational establishments of other countries is based on the priority of national interests; development of the university academic and research potential; systematic and mutually beneficial relations; focus on raising fresh funds through grants, agreements with foreign legal and natural persons for training students and academic staff.

Partners of the University are educational institutions, scientific institutions, organizations and foundations from Germany, Poland, Slovakia, Lithuania, Austria, Russia, Belarus, Netherlands, USA, Belgium, France and other countries.

Collaboration with institutions of other countries provides opportunities for academic staff to upgrade skills, improve academic programs and disciplines, to organize summer schools, students and staff exchange, training of teaching staff.

One of the strategic international collaboration development trends of the university is “Double diploma” program, in particular, with the educational institutions of Poland: Lublin University of Technology, Kielce University of Technology.

An important direction of international cooperation of Khmelnytskyi National University is realization of international projects, among which the most ambitious are TEMPUS projects: " Achieving and Checking the Alignment between Academic Programmes and Qualification Frameworks", " Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains", "Knowledge Transfer Unit - From Applied Research and Technology-entrepreneurial Know-how Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules", and Erasmus+ projects: "Quality Assurance System of Higher Education in Ukraine: Development on the basis of ENQA standards and guidelines", "European legislation in the field of human rights for universities in Ukraine and Moldova"

The aim of the Ukrainian-Polish Centre, functioning at the university, is the development and strengthening bilateral relations in academic and research fields, strengthening co-operation between institutions and educational institutions of Ukraine and Poland. With the assistance of the Ukrainian-Japanese Center the University offers courses in Japanese language.

In the framework of international projects created and equipped with Competence centre of educational management and international educational programs, the 3D printing Lab.

The following international research organizations are successfully functioning on the basis of the university: National Council of Ukraine for Mechanisms and Machine Science (IFTOMM), Branch of the International Academy of Informatiology, Association “TESOL – Ukraine”.

A fruitful and promising collaboration with the American SolidWorks Corporation, which is one of the world leaders in the development of software for computer aided design in mechanical engineering. Khmelnytskyi National University holds international certification exams in computer systems, engineering simulation and SolidWorks analysis.

The University cooperates with the European Association of Experts SEPAWA (Germany) and the Swiss National Science Foundation in the field of industrial chemistry. The result of the collaboration is conduction joint scientific research, conferences.

Khmelnytskyi National University collaborates with international organizations and participates in various international events that help to ensure the world and the European work quality standards and expand the fields of activity.