Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спеціалізовані ради

Наука в університеті

Аспірантура, докторатура

Вчена рада

Наукові школи

Наукові напрямки

Наукові розробки

Міжнародні зв`язки

Наукові видання та публiкацiї

Наукові конференції університету

Анонси наукових заходiв

Наукові лабораторії, центри

Наукове товариство студентів і молодих вчених

Університетський навчально-практичний центр

Партнери університету

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Наука в університеті

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Хмельницький національний університет визнаний в Україні і світі науковий центр – найбільший на Поділлі вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який відмітив свій 50-літній ювілей, активно розширює горизонти вітчизняної науки і освіти, наполегливо здобуває світове визнання, готує висококваліфіковані наукові кадри, впроваджує інноваційні розробки в виробництво. За часи свого існування університет розвинувся як один з найпотужніших наукових потенціалів серед вищих учбових закладів України.

Основною метою науково-дослідної діяльності Хмельницького національного університету є одержання і використання нових наукових знань, спрямованих на створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для потреб народного господарства, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів. Для реалізації окресленої мети та вирішення поставлених задач в Хмельницькому національному університеті впроваджено сучасну структурно-організаційну систему управління науковою діяльністю, яку очолює ректор університету - Скиба М.Є.

Для реалізації окресленої мети та вирішення поставлених задач в Хмельницькому національному університеті впроваджено сучасну структурно-організаційну систему управління науковою діяльністю, яку очолює ректор університету - Скиба М.Є.

Запровадження прогресивної системи управління науковою діяльністю університету та дієвий контроль за виконанням поставлених задач дали свої результати. Так, в останні роки університет, згідно рейтингової оцінки МОН України, за показниками наукової діяльності, входить в першу десятку серед класичних університетів України.

Структурно-організаційна схема управління науковою діяльністю університету

Наукова діяльність університету забезпечується належним кадровим потенціалом. Оновлення та якісне покращення складу науково-педагогічних і наукових працівників – це один з найголовніших чинників успішного виконання дослідницьких проектів різних рівнів. На даний час в університеті на постійній основі працює 55 докторів наук і професорів та 438 кандидатів наук і доцентів. Динаміка зміни якісного складу науково-педагогічних кадрів за останні десять років, що представлена на рис.2 дає всі підстави спрогнозувати кадровий потенціал в 2014 році, коли університет буде проходити акредитацію в цілому.

Динаміка зміни якісного складу професорсько-викладацького складу

Суттєвий внесок в покращення якісного складу науково-педагогічних працівників вносить ефективна робота відділу аспірантури і докторантури університету і його незмінного завідувача Петяк Валентини Іванівни. Підготовка кадрів в аспірантурі ведеться за 21 спеціальністю, та за 4 спеціальностями в докторантурі. На даний час в аспірантурі та докторантурі навчається двісті дев’ятнадцять осіб, при цьому процентний показник вчасно захищених дисертацій один з найвищих на Україні – більше 50%. Динаміка захисту дисертацій працівниками, аспірантами та докторантами представлена на рисунках нижче.

Динаміка захистів кандидатів наук

Динаміка захистів докторів наук

За весь період існування аспірантури ( дата заснування грудень 1988 року) та докторантури ( дата заснування грудень 2000 року) їх закінчили і успішно захистили дисертації 180 науковців, більшість з них працюють на кафедрах університету. Особливо потрібно відмітити наших докторантів, що успішно захистили свої роботи: Калда Г.С., Нижник В.М., Шалапко Ю.І., Лук’янова В.В., Диха О.В., Хрущ Н.А., Троцишин І.В., Поморова О.В. Навчання в аспірантурі проходять також іноземні громадяни. Так за останні роки успішно захистили дисертації Жуліо Гансалвіш із Мозамбіка (науковий керівник Скиба М.Є.), Гасан Нассер із Лівану (науковий керівник Гладкий Я.Т.), Хайдар Хаджджі із Сірійскої Арабської республіки (науковий керівник Параска Г.Б.).

Особливої відзнаки заслуговують відомі науковці університету, під керівництвом яких захищено десятки кандидатських та докторських дисертацій. Це перш за все проф. Орлов Олег Олексійович – більше 30 дисертацій, проф. Войнаренко Михайло Петрович – більше 20 дисертацій, проф. Нижник Віктор Михайлович – більше 20 дисертацій, нині покійний проф. Локазюк Віктор Миколайович (ми завжди його будемо пам’ятати) – більше 10 дисертацій, проф. Славінська Алла Людвігівна - 8 дисертацій, проф. Троцишин Іван Васильович – 7 дисертацій, проф. Кузьменко Анатолій Григорович – 7 дисертацій.

Плідно в університеті функціонує п’ять спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій, а саме:

- Д 70. 052.05 (спеціальності: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Голова ради – проф., д.п.н. Бідюк Н.М. ).

- Д 70.052.01 (спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Голова ради – проф., д.е.н. Войнаренко М.П.);

- К 70.052.03 ( спеціальності: 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра; 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів). Голова ради – проф., д.т.н. Скиба М.Є.);

- К 70. 052.04 (спеціальності: 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій; 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). Голова ради – проф., д.т.н. Шинкарук О.М.).

- Д 70.052.02 (спеціальності: 05.02.02 – машинознавство; 05.02.04 – тертя та зношення в машинах). Голова ради – проф., д.т.н. Сілін Р.І.);

За останні три роки в спеціалізованих вчених радах університету захищено три докторських дисертацій та 60 кандидатських дисертацій. Характерною особливістю підготовки наукових кадрів в університеті є те, що на захист докторських та кандидатських дисертацій виходять в основному випускники університету.

Суттєвий вплив на ефективність наукової діяльності має її фінансування, тому цей аспект знаходиться під постійним контролем керівництва університету. Фінансування наукових досліджень в університеті проводиться за багатоканальними принципами залучення коштів: надходження з державного бюджету, розробка спільних проектів, підтримка яких здійснюється міжнародними фондами ( програми NATO, Tempus та інші), за рахунок позабюджетних коштів, виконання тематичного плану досліджень за рахунок другої половини робочого часу викладачів, конкурсне цільове отримання фінансування проектів за рахунок фонду фундаментальних досліджень, отримання цільових коштів підтримки окремих вчених університету, грантів, стипендій різних фондів, спонсорської підтримки для проведення й організації наукових конференцій, стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, тощо. Динаміка фінансування наукових досліджень за останні десять років наведена на рис.5 і свідчить про суттєвий прогрес, незважаючи на світову фінансову кризу. Так, в 2012 році загальний обсяг фінансування наукової діяльності перевищує два з половиною мільйони гривень. Створена система науково-виробничих центрів, лабораторій дозволяє прогнозувати щорічне збільшення фінансування наукової діяльності як мінімум на 0,5 мільйони грн.

Окреслений оптимізм базується на прикладах високоефективної діяльності низки навчально-наукових виробничих центрів та проблемних лабораторій. Так наукова діяльність професора Пастуха І.М. та професора Каплуна В.Г. за останні роки забезпечила надходження в університет у вигляді запитів на науковоємну продукцію більше 1 млн. грн., професора Ройзмана В.П. - 600 тис.грн., професора Мазура М.П. – 500 тис. грн., професора Орлова О.О. – 300 тис.грн., лабораторії композиційних матеріалів (керівники Кириченко В.І., Свідерський В.П. Кириченко Л.М.) – 1,2 млн. грн., регіонального інноваційного центру з енергозбереження (керівник доцент Каплун П.В.) – 250 тис. грн., Українсько-польського центру (керівник професор Драпак Г.М.) – 400 тис. грн.

Динаміка фінансування наукових досліджень в університеті

Науковці університету своєчасно реагують на світові тенденції в потребах на науковоємну продукції. Так, за останні роки сформовано і розпочата діяльність підрозділів, що вирішують актуальні наукові та виробничі проблеми сьогодення, зокрема це проблемні наукові лабораторії:

- лабораторія промислової хімії;

- лабораторія композиційних матеріалів та мастил;

- лабораторія міцності структурно складних технічних систем;

- лабораторія нанотехнологій зміцнення матеріалів;

- лабораторія енергозберігаючих технологій;

- лабораторія медико-біологічних досліджень;

- лабораторія штучного інтелекту та робототехiки..

В процесі багаторічної наукової діяльності в університеті сформовано потужні наукові школи, які очолюють провідні науковці, знані в Україні і за кордоном. Наукові школи, сформовані в Хмельницькому національному університеті охоплюють фундаментальні дослідження у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук. Науковий рівень шкіл засвідчує проблемність тем та науковий імідж керівників:

1.Наукові та практичні основи переробки відходів виробництва у легкій промисловості. Науковий керівник д.т.н., академік МАІ, УТА і АЕК, професор СКИБА М.Є.

2.Теоретичні основи напружено-деформованого стану контактуючих тіл. Науковий керівник д.т.н., академік АІНУ, УТА і МАІ, професор СІЛІН Р.І.

3.Проблеми реформування економіки на рівні регіону. Науковий керівник д.е.н., академік АЕНУ, АЕК, МАІ, професор ВОЙНАРЕНКО М.П.

4.Розробка та реалізація механізмів регулювання в соціально-трудовій економічній та іноваційно-інвестиційній сферах України на шляху до Європейського Союзу. Науковий керівник д.е.н., академік АН ВШУ, АЕНУ, професор НИЖНИК В.М.

5.Розробка та дослідження високоефективних приводів та механізмів для машин легкої промисловості. Науковий керівник д.т.н., професор ПАРАСКА Г.Б.

6.Іонно-плазмові методи зміцнення поверхні в безводневому середовищі. Науковий керівник д.т.н., академік УТА, МАІ, професор КАПЛУН В.Г.

7.Механіка номінально нерухомого фрикційного контакту. Науковий керівник д.т.н., академік МАІ і АЕК, професор КОСТОГРИЗ С.Г.

8.Наукові основи надійності і довговічності машин. Науковий керівник д.т.н., академік МАІ, професор КУЗЬМЕНКО А.Г.

9.Нелінійна механіка дискретних матеріалів, нові композиційні антифрикційні матеріали та мастила. Науковий керівник д.т.н., академік АБУ, професор КОВТУН В.В.

10.Динаміка і міцність машин, приладів та радіоелектронної апаратури. Науковий керівник д.т.н., академік МАІ, професор РОЙЗМАН В.П.

11.Аналіз і синтез важільних механізмів. Науковий керівник д.т.н., професор КІНИЦЬКИЙ Я.Т.

12.Контактна взаємодія тіл з початковим напруженням. Науковий керівник д.т.н., академік АНВШ, МАІ, Нью-Йоркської АН, професор РУДНИЦЬКИЙ В.Б.

13.Трансформація форм власності і проблеми планування промислового виробництва в умовах ринкових відносин. Науковий керівник д.е.н., академік АІНУ і МАІ, професор ОРЛОВ О.О.

14.Кібернетика виробничої діяльності. . Науковий керівник д.е.н., академік АЕК, професор ЗАВГОРОДНЯ Т.П.

15.Методологія комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем на базі компонентів штучного інтелекту. Науковий керівник д.т.н., професор ПОМОРОВА О.В.

16.Стохастичні розрахункові методи контактної механіки та трибоніки. Науковий керівник д.т.н., професор СЕМЕНЮК М.Ф.

17.Фізико-хімічна механіка тертя та зносостійкості твердих тіл.Науковий керівник д.т.н., академік АІНУ і УАТ, професор ШЕВЕЛЯ В.В.

18. Теоретичні основи і методичне забезпечення модельного проектування конкурентоздатного одягу. Науковий керівник д.т.н., професор СЛАВІНСЬКА А.Л.

19. Теорія і практика газорозрядних процесів модифікації металевих поверхонь. Науковий керівник д.т.н., професор ПАСТУХ І.М.

Про ефективність наукової діяльності в університеті і рівень досліджень свідчать принципово нові енергозберігаючі, екологічно чисті технології, розроблені в університеті і рекомендовані до впровадження, зокрема:

1. Іонно-плазмові технології поверхневого зміцнення металів у безводневих середовищах. Запропоновані технології забезпечують суттєву економію електроенергії і газів, при цьому у 2-5 разів підвищується зносостійкість і довговічність деталей та інструментів.

2. Технологія обробки металів різанням із застосуванням інструменту з водневогенеруючим покриттям. Суттєво підвищується продуктивність праці і зносостійкість інструменту.

3. Технологія створення нових антифрикційних полімерних матеріалів. Запропоновані матеріали перевищують зарубіжні аналоги за експлуатаційними показниками.

4. Технологія створення екологічно чистих охолоджувально-мастильних рідин для металообробки на базі ріпакової олії. Отримані охолоджувально-мастильні рідини дешевші від синтетичних, не потребують утилізації і нейтралізації.

6. Високоефективна технологія переробки фуражного зерна і відходів зернового виробництва з добавками сапонітів методом екструдування. У 2 рази збільшується приріст ваги у тварин і птиці, забезпечує 100% виживання тварин, висока якість продукції тваринництва.

7. Комп‘ютерні технології діагностики радіоелектронної апаратури. Забезпечується високоефективний автоматичний пошук пошкоджень у платах та системах радіоелектронних засобів.

8. Застосування явища акустичної емісії для неруйнівного контролю, діагностики і прогнозування міцності виробів з різних галузей техніки. Запропонована розробка підвищує безпеку експлуатації відповідальних і небезпечних виробів, їх надійність. Завчасно попереджує про розвиток дефектів, які з часом можуть привести до руйнування.

9. Високоефективна технологія зберігання електричної енергії із використанням електрохімічних конденсаторів. Суттєво зменшується вартість, маса та габарити накопичувачів електричної енергії.

10. Біомедична технологія діагностування параметрів серцево-судинних захворювань людини. Запропонована технологія дозволяє зменшити ризик серцево-судинних захворювань людини та розширюється можливість їх діагностування на ранніх стадіях.

11. Комплексна переробка полімермістких відходів. При впровадженні розробки досягається збереження первинної сировини, економія енерговитрат, покращення екологічного стану навколишнього середовища.

12. Медико-біологічна технологія діагностування функціонального стану організму людини. Запропонована інтегративна оцінка функціонального стану організму людини з врахуванням ендо та екзогенних факторів штучного та природного походження на клітинному рівні.

13. Універсальні високоефективні акумулюючі системи теплозабезпечення промислових та житлових приміщень. Система дозволяє ефективно, технологічно гнучко застосовувати для теплозабезпечення приміщень електродні, твердопаливні, геліоопалювальні системи в комплексі з тепловою акумуляцією.

Для захисту інтелектуальної власності та ознайомлення науковців та підприємців в Україні і за кордоном з науковими розробками та результатами наукових досліджень в університеті 18 вересня 1986 року наказом ректора створено відділ інтелектуальної власності. Постійним керівником відділу є Гуляєва Валентина Олександрівна. Про ефективність роботи відділу інтелектуальної власності свідчить той факт, що за останні три роки науковцями університету отримано більше ста патентів на винаходи і корисну модель, а всього університетом отримано 550 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

На даний час Хмельницький національний університет є засновником і видавцем шести фахових журналів:

1. Науковий журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. Головний редактор – Скиба М.Є.

2. Науковий журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Головний редактор – Скиба М.Є.

3. Міжнародний науково-технічний журнал. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Головний редактор – Троцишин І.В.

4. Міжнародний науковий журнал. Проблеми трибології. Головний редактор – Кузьменко А.Г.

5. Науковий журнал. Порівняльна професійна педагогіка. Головний редактор - Бідюк Н.М.

6. Науковий журнал. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Головний редактор – Торчинський М.М.

Знаковою подією для університету було видання в 1997 році першого фахового журналу - Вісник Хмельницького національного університету. У 2005 році журнал було перереєстровано і друк продовжено двома серіями: технічні та економічні науки. За роки існування Вісника Хмельницького національного університету в різних його серіях надруковано близько 15 тисяч статей з різних галузей науки, техніки, технології, економіки.

За результатами досліджень учених університету щорічно виходять друком сотні статей, у тому числі в наукових журналах далекого зарубіжжя з високим імпакт-фактором, що вводить результати досліджень у міжнародний науковий обіг. Десятки монографій з різних галузей науки видано як в нашій державі, так і за кордоном. Слід відмітити, що значна доля видань мають гриф МОН України. Загальна динаміка друкованої продукції подана в діаграмах нижче.

Дінамика процесу публікацій результатів досліджень у наукових виданнях

Результативні показники наукової діяльності

Діяльність університету передбачає активне спілкування його науковців з своїми колегами з наукової праці. Саме з цією метою в університеті щорічно проводиться більше десятка міжнародних і республіканських конференцій, де науковці спілкуються, обмінюються думками та ідеями, виносять на широкий загал результати своїх досліджень, проводять апробацію своїх ідей. Про рівень конференцій свідчить активна участь в їх роботі науковців з провідних університетів і наукових закладів Росії, Польщі, Білорусії, Латвії, Литви, США, Германії. Ничже представлена динаміка кількості проведених університетом міжнародних та всеукраїнських конференцій та кількості сторонніх учасників цих конференцій.

Динаміка кількості проведених університетом міжнародних та всеукраїнських конференцій та кількості сторонніх учасників цих конференцій

Значний позитивний резонанс в науковому світі в останні роки викликають регулярні наукові конференції, зокрема:

- ХI міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах» (керівник – проф.Орлов О.О.);

- ІV та V Українсько-польські наукові читання (керівники - проф.. Драпак Г.М., проф. Шалапко Ю.І.);

- VII міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (керівник – доц.. Каньковський І.Є.);

- VIII міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку» (керівник – проф. Войнаренко М.П.);

- IX міжнародна науково-практична конференція «Складові елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації» (керівник – проф. Нижник В.М.);

- XI міжнародна науково-практична конференція «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (керівник – проф. Троцишин І.В.);

- V міжнародна наукова конференція «Сучасні досягнення в науці і освіті» (керівник – проф. Ройзман В.П.);

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції» (керівник – проф. Каденко О.А.).

ІV Українсько-польські наукові читання

Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі

Проблеми планування виробництв в ринкових умовах

Щорічно досягнення науковців університету представляються на міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках. Саме на таких виставках в порівнянні з розробками колег-конкурентів можна оцінити науковий рівень університетської наукової продукції. І таке порівняння засвідчує, що розробки науковців Хмельницького національного університету відповідають світовому рівню. Так, за результатами міжнародної наукової виставки в Шанхаї було підписано сім договорів про наміри, після представлення розробок на міжнародній виставці в Харбіні було підписано договір про співпрацю з Харбінським політехнічним університетом. В галузі науковоємних розробок Міжнародна виставка «Високі технології» за словами першого замісника міністра МОН молоді та спорту Суліми Є.М. показала, що університет є одним з найкращих серед ВНЗ України.

Міжнародна наукова співпраця

Представлення наукових здобутків за кордоном

Представлення експонатів на міжнародних виставках

У 2013 році Хмельницький національний університет підтримував наукові зв`язки з установами НАН України. Ректор університету проф. Скиба М.Є. та проректор з науково-педагогічної роботи проф. Войнаренко М.П. є членами Ради Західного наукового центру НАН України. Науково-дослідний інститут трибології і матеріалознавства Хмельницького національного університету активно співпрацює з науковими закладами Національної Академії наук України, зокрема з Інститутом проблем міцності ім. Г. С. Пісаренка, Інститутом надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, Інститутом фізики металів, Інститутом проблем матеріалознавства, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут».

Враховуючи необхідність подальшого розгортання археографічної роботи в регіонах України, наказом №3 від 13.03.2000 р. Директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, члена-кореспондента НАН України П. С. Соханя та наказу №72 від 19.04.2000 р. ректора Технологічного університету Поділля професора Р. І. Сіліна на базі кафедри історії та країнознавства створено Подільський осередок (Польову експедицію) Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (в складі восьми осіб, що працюють в осередку на громадських засадах).

На базі Хмельницького національного університету спільно з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України створено Центр порівняльної професійної педагогіки. Мета і зміст діяльності Центру полягають у підготовці на базі здійсненого аналізу і результатів експериментальної перевірки пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення професійної освіти в Україні. 16 листопада 2012 року на базі Хмельницького національного університету відбулося засідання Ради Західного наукового центру НАН України та МОН України, на якому розглядалися питання інтеграції науки та освіти для впровадження енергоефективних технологій в областях Західного регіону України. В процесі обговорення було заслухано ряд доповідей; проведено численні дискусії, у яких взяли участь більше 50 науковців, з них 4 – академіки НАН України, 7 – член-кореспондентів НАН України, 16 – докторів наук, професорів, керівники провідних підприємств, організацій області; підписано важливі документи, які визначатимуть тенденції подальшого розвитку енергетичної галузі на Хмельниччині. Між Західним науковим центром, облдержадміністрацією та Хмельницьким національним університетом було підписано «Меморандум про співробітництво» на 2013- 2015 роки.

Науковцям університету притаманна плідна співпраця з промисловими підприємствами області. Вже традиційними стали спільні науково-практичні семінари науковців та промисловців області, що проводяться під егідою Хмельницької обласної державної адміністрації, обласного союзу промисловців та підприємців області та ректорату. Саме на таких зустрічах відбувається плідне та принципове обговорення проблем співпраці та перспектив впровадження наукових розробок в виробництво. Для таких зустрічей науковці представляють десятки своїх розробок, навколо яких і розгортається плідна дискусія.

Співпраця з промисловцями та підприємцями

Наукова діяльність Хмельницького національного університету передбачає не тільки трансформацію результатів досліджень в навчальний процес, а також широке і активне залучення студентів до наукової діяльності з перших років їхнього навчання. Опановують студенти основи науки в науково-дослідних гуртках, що створені при всіх кафедрах. Як правило, керують гуртками найбільш досвідчені науковці. Про результативність студентської науково-дослідної роботи свідчать цифри – з 7000 студентів денної форми навчання в наукових гуртках займається 2100 студентів. Динаміка участі студентів в науковій роботі та результати участі в Всеукраїнських наукових олімпіадах представлена нижче.

В університеті виправдали себе різні форми наукової роботи студентів: участь у виконанні наукових розробок кафедр, здійснення самостійних пошукових досліджень, виготовлення дослідних зразків і моделей, розробка програмних продуктів, написання наукових статей, виступи на наукових конференціях і олімпіадах.

Якісні та кількісні показники наукової діяльності студентів університету

За останні роки студенти університету стабільно виборюють більше двадцяти призових місць на Всеукраїнських наукових олімпіадах, що становить 2-3% від загальної кількості призових місць. Такі показники притаманні тільки провідним вищим навчальним закладам України і свідчать про системність наукової та професійної підготовки студентів.

Значних успіхів досягли студенти і на міжнародному рівні. Роботи студентів-дизайнерів впродовж останніх років отримали призові місця на міжнародних конкурсах в Брно, Санкт-Петербурзі, Москві, Києві, Харкові, Одесі.

Конкурсні роботи студентів-дизайнерів

Наукове товариство студентів і молодих вчених (НТСіМВ) Хмельницького національного університету засноване в 2006 році. Метою діяльності НТСіМВ є координація і всебічне сприяння науково-дослідницькій, винахідницькій та творчій діяльності молоді в ХНУ. У своїй діяльності НТСіМВ керується принципами верховенства наукової творчості та конкурсності в різних сферах науково-дослідницької роботи.

Молоді науковці університету є учасниками олімпіад, фестивалів, конференцій, наукових конкурсів, як в Україні так і за кордоном. Студенти університету стабільно виборюють більше двадцяти призових місць на Всеукраїнських наукових олімпіадах, є призерами конкурсів наукових робіт, іменними стипендіатами. В рамках міжнародного співробітництва молоді науковці є учасниками міжнародних конференцій, семінарів (Польща, Білорусія, Литва, Німеччина, Великобританія, Франція, Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія), організовуються літні школи, обмін студентами (Польща, Росія, Німеччина, США, Чехія), програми міжнародного культурного обміну (Португалія, Китай, Іспанія, Росія, Франція, „Work & Travel USA”). Щорічно в ХНУ для молодих науковців проводиться ряд міжнародних конференцій, у яких беруть участь представники з різних країн (Німеччина, Ізраїль, Росія, Литва, Білорусія, Польща, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Чехія, Єгипет, Болгарія).

Робота молодих науковців

Для підвищення трудової активності професорсько-викладацького складу і наукових співробітників університету, повнішого використання їх інтелектуального потенціалу та об’єктивного стимулювання ефективності всіх видів робіт, зокрема науково-дослідних, в університеті наказом ректора запроваджено щорічне рейтингове оцінювання. Впровадження рейтингового оцінювання дозволило активізувати процес підготовки і захисту дисертацій, видання монографій та підручників, укладання договорів на виконання науково-дослідних робіт, участь в міжнародних конкурсах та конференціях.

В останні роки намітилась позитивна тенденція співпраці науковців Хмельницького національного університету з Хмельницькою обласною радою та обласною державною адміністрацією. Досягнення науковців університету щорічно оцінюються на конкурсі закінчених науково-дослідних робіт з фундаментальних та природничих досліджень в технічній галузі, що проводить Хмельницька обласна рада. Високу оцінку якості організації наукової роботи отримав Університет від Західного наукового центру НАН та Хмельницької обласної адміністрації, так високими нагородами були відмічені проректори університету професор Параска Г.Б., професор Шинкарук О.М. Науковці університету є співавторами Стратегічних програм розвитку Хмельницької області, м.Хмельницького, програми енергозбереження Хмельницької області.

Після детального вивчення наукового потенціалу університету керівництвом обласної державної адміністрації запропоновано створення спільного і так потрібного для потреб області наукового парку «Подільський інформаційно-інноваційний кластер». І така робота розпочата.

За значні досягнення в організації та особистих здобутках в науковій сфері за останні роки почесною грамотою міністра МОН молоді та спорту нагороджено низку науковців університету, зокрема: проф. Поморову О.В., доц. Михайловську І.М., проф.. Йохну М.А, проф. Шинкарука О.М. За відповідні досягнення Почесною грамотою Верховної Ради нагороджено проф. Нижника В.М., а Почесною грамотою Кабінету Міністрів - проф. Параску Г.Б. Знаковою подією стало нагородження Хмельницького національного університету на третій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2012» дипломом «Лідер наукової діяльності».

Та найбільшим визнанням наукових здобутків університету було обрання в 2011 році ректора університету професора Скибу Миколу Єгоровича дійсним член-кореспондентом Національної Академії педагогічних наук України.

Виступ на засіданні Національної Академії педагогічних наук України дійсного член-кореспондента Скиби М.Є.

За роки свого становлення Хмельницький національний університет створив сучасну добротну науково-технічну базу, в його стінах працює потужний науково-педагогічний колектив, якому до снаги вирішення найскладніших наукових задач, які ставить сьогодення. Але це тільки початок. На часі перед науковцями університету стоїть стратегічна наукова задача – вийти на рівень сучасних європейських вищих навчальних закладів і своєю діяльністю допомагати Україні активно інтегруватися в європейський простір.

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет