ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Основні документи

Статут

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Стратегія ХНУ на 2016-2020р.р.

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію

Колективний договір 2017

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду

Наказ про кадровий склад Вченої ради університету

Положення про наглядову раду

Склад наглядової ради

Наказ про затвердження структури університету

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Правила прийому

Правила прийому до ХНУ 2018

Публікації

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Перелік вакантних посад

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про конкурсну комісію факультету

Оголошені конкурси

Кошторис та зміни до нього

Кошторис на 2017 рік (виплата академічних стипендій)

Кошторис НДЧ

Кошторис на 2017 рік (підготовка кадрів)

Антикорупційні заходи

Перелік антикорупційних заходів

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Хмельницького національного університету

Вартість документів про освіту

Диплом бакалавра - 33,50 грн.
Диплом бакалавра з відзнакою - 33,50 грн.
Диплом спеціаліста - 33,50 грн.
Диплом спеціаліста з відзнакою - 33,50 грн.
Додаток до диплома спеціалста - 33,50 грн.
Диплом магістра - 33,50 грн.
Диплом магістра з відзнакою - 33,50 грн.
Додаток до диплома Європейського зразка - 33,50 грн.

Річні звіти

Звіт ректора про результати виконання у 2017 році умов контракту з Міністерством освіти і науки України

    Зведений звіт про надходження та використання коштів за 2016 рік

    Звіт про проведення антикорупційних заходів у 2016 році

Звiт ректора про стан фізичного виховання і спорту

Штатний розпис

Штатний розпис на 2017 рік

Штатний розпис науково-дослідної частини на 2017 рік

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького національного університету

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Річний план закупівель на 2018 рік

     Річний план закупівель на 2018 рік (від 29.01.2018)

     Додаток до річного плану закупівель

     Додаток до річного плану закупівель

Річний план закупівель на 2017 рік

     Річний план закупівель на 2017 рік

Додаток до річного плану закупівель

     Додаток до річного плану закупівель

Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік (Протоколом №32 від 15.09.2017 р.)

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік від 25.09.2017

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік

     Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік

     Додаток до річного плану (внесені зміни Протоколом №44 від 26.12.2017 р.)

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

Розмір плати за навчання студентів у 2016-2017нр.

Розмір плати за навчання студентів у 2016-2017нр. (доповнення)

Розмір плати за навчання аспірантів (здобувачів) у 2016-2017нр.

Розмір плати за навчання слухачів підготовчого відділення у 2014-2015нр.

Результати щорічного оцінювання

Здобувачів вищої освіти (для зареєстрованих користувачів)

Науково-педагогічних і педагогічних працівників

Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про приймальну комісію

Положення про науково-технічну раду

Положення про інформаційно-комп'ютерний центр

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про навчальну частину

Положення про відділ навчально-виховної роботи

Положення про факультет

Положення про Вчену раду факультету

Положення про кафедру

Положення про науково-дослідну частину

Положення про наукову бібліотеку

Положення про запобігання та виявлення плагіату

Положення про відділ забезпечення якості вищої освіти

Положення про порядок проведення виборів ректора

Положення про студентське самоврядування

Положення про порядок проведення Конкурсу проектів науково-дослідницьких робіт

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника

Положення про участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Стратегія розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Положення про центр професійного розвитку викладачів

Правила призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених

Положення про студентське конструкторське бюро

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін студентами Хмельницького національного університету

    Положення про навчальний центр заочно-дистанційної освіти Хмельницького національного університету

    Положення про підготовку фахівців наукових ступенів доктора філософії і доктора наук

    Положення про відділ кадрів

    Положення про документи про вищу освіту державного зразка, порядок їх заповнення, видачі та обліку

Студентське самоврядування

Склад студентських рад

Інформація про студмістечко ХНУ

План роботи студентської ради

Рейтинги студентів

Факультет Економіки і управління

Гуманітарно-педагогічний факультет

Факультет інженерної механіки

Факультет програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем

Факультет технологій та дизайну

Факультет міжнародних відносин

Рішення вченої ради

Рішення вченої ради

Надання інформації